ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦਸਤੂਰ ਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ__

ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆਓਣਾ, ਕਸੂਰ ਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ__
 
Top