ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਏ ਦਿਲਾਂ ਚ ਵੜਕੇ__

ਹਾਲ ਕਦੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਖੜਕੇ__♥
 
Top