ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉ ਜੋ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ__

ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਕੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ__
 
Top