ਦੋ-ਚਾਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੋ-ਚਾਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਏ ਕਰੀਬ ਜੱਟ ਦੇ, ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੇ ਨਸੀਬ ਜੱਟ ਦੇ__

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਉਨਾ ਨਹੀ ਬੁਰਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਜੱਟ ਦੇ__
 
Top