ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ__

ਸ਼ਾਯਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਐ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ__
 
Top