ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਬੀਤੇ ਨੇ__

ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਈ ਕੀਤੇ ਨੇਂ__
 
Top