ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ__

ਪਰ ਸੋਫੀ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ__
 
Top