ਹਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹਥ ਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ__

ਇਕ ਤਾ ਫਿਰੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਓਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ__
 
Top