ਭੂਆ ਓਹਦੀ ਲੱਬਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਭੂਆ ਓਹਦੀ ਲੱਬਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦੱਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਵੇ__

ਠੱਕ ਠੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਜੇ ਕਾਲਜਾ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ__
 
Top