ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੈਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੈਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਐਵੇ ਝੂਠਾ ਫਤੂਰ ਚਾੜਿਆ__

ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਨੂੰ ਨੋਕਰੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਇਹਤੋ ਖੇਤੀ, ਇਹ ਤਾ ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਾਲ਼ਿਆ_
 
Top