ਆਪਣੀਅਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਆਪਣੀਅਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ__

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ__
 
Top