ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਖਾਲੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਥੇ ਈ ਧਰ ਜਾਣਾ__

ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ__
 
Top