ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਖੇ ਪਿਆਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਖੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ__

ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਤਾ, ਇਹ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਦਾ__
 
Top