ਅਸਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸਾਫਿਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਿਫਲ਼ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ__

ਕਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਲਵੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹੇ
 
Top