ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖੋ__

ਨਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੁੱਲੀਆਂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ__
 
Top