ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ

Simran jandu

ਦਿਲ ਦਾ ਬ&#2622
ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਭ ਔਕਾਤਾ ਦੇਖ਼ਦੇ ਨੇਂ
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਭ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
 
Top