ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਹੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਕਮਾਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ__

ਨੇਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ__
 
Top