ਸੌਂਹ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੌਂਹ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ "pic" ਨੀ__

ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ "click" ਨੀ__
 
Top