ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ Kehndi ਘੁੱਟ - ਘੁੱਟ ਪੀ ਸੱਜਣਾ__

ਮੈ ਪੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ Kehndi ਜੁੱਗ-ਜੁੱਗ ਜੀ ਸੱਜਣਾ__
 
Top