ਕਿੰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀ__
.
.
.
.
.
.
ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ__
 
Top