ਮੂੱਦਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੂੱਦਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂੱਛ ਲਿਆ ਉਸਨੇ__

ਵਿਛੜਦੇ ਵਖਤ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਓਗੇ_
 
Top