ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਚਿਤਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਝਾਈ__

ਜਲ ਚੁਕੇ ਅਰਮਾਨ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਈ__
 
Top