ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇਂ__

ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੁਲਦੀ ਫਿਰੇਂ__
 
Top