ਗੱਲ -ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੱਲ -ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ Haqq ਹੁੰਦਾ__

Pyaar ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਜਿਆਦਾ Sajjna ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ__
 
Top