ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਮੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਮੇਰੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ__

ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ__
 
Top