ਸੋਚਾ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੋਚਾ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲਾ ਵਾਗੁ__

ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਦੇ ਨੇ ਉਲਝੇ ਖਿਆਲਾ ਵਾਗੁ__♥
 
Top