ਰਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਅੜੀਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__

ਸੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਤੇਰੇ, ਕਦੇ ਐਸੀ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__
 
Top