ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਉਂਦੀ ਕਿ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇਆਂ।
ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇਆਂ।
 
Top