ਜਿੰਦ ਵੇਚਕੇ ਤੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦ ਵੇਚਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ__

ਰੱਬ ਤੋ ਮੰਗਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ__♥
 
Top