ਜੱਟ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਲਗਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੱਟ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਲਗਦਾ Cute ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ - ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੂਟ ਸੀ__

ਬੜਾ ਔਖਾ PG ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰਿਆ, ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ__
 
Top