ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀ__

ਨੀਵਾਂ ੳੱਡਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਝੁਕਣਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਿੱਖਆ ਨੀ ਮੁੱਢੋ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ
 
Top