ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ__

ਜਦ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਲੰਘਦਾ ਕੋਲੋ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ__
 
Top