ਖੂਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖੂਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ__
.
.
ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆ_
 
Top