ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਨੀਂ__

ਜਾ ਨਿਭਦੀ ਏ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਲੈ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਂ__
 
Top