ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਦਾ ........,,

ਕਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ.......,,
 
Top