ਜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਲਿਆਂ ਸਹਿ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਲਿਆਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ__

ਜੇ ਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ__
 
Top