ਜਿੰਨੀ ਟੌਹਰ ਪੱਗਾਂ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਨੀ ਟੌਹਰ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਤਾਂ ਦੀ__

ਓਨੀ ਲੋੜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ__
 
Top