ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰਹਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ__

ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਠ ਪਿਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ__
 
Top