ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ Break-Up ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ__

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਰੇ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਫੇਰ ਕੇਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ Jatt ਮਰ ਗਿਆ__
 
Top