ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੌਣਾ ਸੂਟਾ ਜਾ ਪੀਤੀ ਹੌਣੀ ਭੰਗ ਭੌਰੀ ਦੀ__

ਦੱਸੌ ਉਹਨੂੰ ਨੀਦ ਕਿਵੇ ਆਜੂ ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਰੰਨ ਚੌਰੀ ਦੀ__
 
Top