ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੁ ਸਾਂ__

ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਦਾ__
 
Top