ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਕੱਚ ਦਿੱਤੇ__

ਕੁਰਬਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੱਪਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਡਸ ਦਿੱਤੇ__
 
Top