ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀ ਖੋਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀ ਖੋਨਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿਚ ਅਸੀ ਰੋਨਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ__

ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੀ ਯਾਰਾ, ਅਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ__♥
 
Top