ਬੈਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੈਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਹੱਟ ਬਈ__

ਿਤੰਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਜੱਟ ਬਈ__
 
Top