ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਲਾਰਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ__

ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ__
 
Top