ਸਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਗੇ..

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਗੇ...ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਤਾਵਾਂਗੇ..
ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੀ
ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ...
ਏਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਗੇ..
 
Top