ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਵਕਤ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ__

ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਤੇ ਸੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ__
 
Top