ਦਿਲ ਵਿਰਾਨ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਵਿਰਾਨ ਸੀ ਫੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਏ__

ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਥੋ ਪਹਿਲਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਏ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
GöLdie $idhu 2 Liners 0
GöLdie $idhu 2 Liners 0
GöLdie $idhu 2 Liners 0
2 Liners 0
Top