ਦਿਲ ਵਿਰਾਨ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਵਿਰਾਨ ਸੀ ਫੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਏ__

ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਥੋ ਪਹਿਲਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਏ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
GöLdie $idhu ਇਸ ਦਿਲ 💚 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਸੋਹਣੇ ਦਿਲ ❤️ 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਦਿਲ ❤ 2 Liners 0
ਦਿਲ 2 Liners 0
T ਦਿਲ ਚ 2 Liners 4
Similar threads

Top