ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ__

ਅਸੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ__
 
Top