ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕੇ ਯਾਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕੇ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ__

ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ__
 
Top